*** รายการคืนความสุขให้คนในชาติ ***

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ ๒ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

เข้าสู่เว็บไซค์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย