Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

ทดสอบ1

Hello It’s Me 

NameSizeHits
NameSizeHits
การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี การขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ160.1 KiB152
การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี บัตรหมดอายุ บัตรชำรุด บัตรสูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญของบัตรประจำตัวคนพิการ164.0 KiB157
การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี การยกเลิกการมีบัตรประจำตัวคนพิการ138.3 KiB126
การออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป144.4 KiB95
การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (กรณีขออุปการะเด็กถูกทอดทิ้งที่มีผู้เลี้ยงดูในครอบครัว)139.0 KiB131
การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (กรณีขออุปการะเด็กที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์)141.7 KiB112
กรณีรับเด็กที่มีบิดามารดา/ ศาลมีคำสั่งให้ความยินยอมแทนบิดามารดา (ทั้งกรณีทดลองเลี้ยงดูและไม่ต้องทดลองเลี้ยงดู) กรณีในประเทศ173.9 KiB152
ให้คำปรึกษาเยียวยาก่อนเลิกรับบุตรบุญธรรม140.9 KiB90
การขอรับอนุญาตให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน169.8 KiB121
การขอรับใบอนุญาตให้ตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู188.6 KiB122
ต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานรองรับเด็กเอกชน (สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาฟื้นฟู)130.0 KiB91
การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน150.5 KiB112
การรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์156.6 KiB125
การรับรององค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์136.2 KiB114

เชิญร่วมงาน “ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง” ประจำปี 2559

นมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง 2559 “หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง” ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2559วันที่  21 มีนาคม – 22  มีนาคม  2559 ณ วัดศาลาเชิงดอย วัดพระธาตุดอยตุง และพระธาตุดอยตุง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
คลิ๊กเพื่อดูเนื้อหาและลงทะเบียนร่วมกิจกรรม

เกี่ยวกับงานคนพิการ

1.เอกสารประกอบการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2.แบบคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเภท การกู้ยืมของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเป็นรายบุคคล
3.แบบสอบข้อเท็จจริงผู้รับบริการทางสังคม
4.เอกสารประกอบการขอรับบริการเงินสงเคราะห์

ทดสอบเมนูข้าง

ประกาศรับสมัครงาน “คนพิการ” ด่วน

โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม รับสมัครงาน ตำแหน่ง คนส่วน 1 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง พนังานทำความสะอาด 1 ตำแหน่ง ติดต่อ 083-2075111 คุณสมสุข

test