Category Archives: ข่าวกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด ประจำปี 2562

วันที่ 12 มีนาคม 2562 นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด ประจำปี 2562 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน ในการกำหนดรูปแบบ ประเด็น และทิศทาง การจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคม ที่มีความเป็นสากล สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และบริบทของพื้นที่

โดยนางสาวภาณี จันทร์ตัน รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายอัศวิน จุมปา หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ เข้าร่วมประชุมร่วมกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางของกระทรวง พม. สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (สนง.พมจ.) 76 จังหวัด และสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ (สสว.) 12 เขต รวมจำนวน ทั้งสิ้น 130 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกัปตันวิทย์ชั้น 2 โรงแรมเบลล่า บี จังหวัดนนทบุรี

โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560-2564 สู่การปฏิบัติ “เสริมสร้างภูมิคุ้มกันสตรีพิการ ห่างไกลจากความรุนแรงในครอบครัว”

วันที่ 11 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย จัดโครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560-2564 สู่การปฏิบัติ “เสริมสร้างภูมิคุ้มกันสตรีพิการ ห่างไกลจากความรุนแรงในครอบครัว” โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สตรีและเด็กพิการ และความรุนแรงในครอบครัว รวมถึงการทราบถึงสิทธิและกฎหมายเกี่ยวกับคนพิการที่ควรรู้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 100 คน ณ โรงแรม เอ็มบูทีค รีสอร์ท เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

สนง พมจ เชียงราย อำนวยความสะดวกชมรมคนพิการจิตอาสา ในการศึกษาดูงาน

วันที่ 8 มีนาคม 2562 นางสาวภาณี จันทร์ตัน รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงราย อำนวยความสะดวกชมรมคนพิการจิตอาสา (จ.อุบลราชธานี) สำหรับการศึกษาและดูงาน ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปที่เข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ คลินิกมนุษย์ล้อ อ.เมืองเชียงราย และชมรมเครือข่ายมหามิตรพัฒนาคนพิการตำบลวาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเป็นการเพิ่มทักษะและพัฒนาการให้บริการแก่คนพิการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วันสตรีสากล ประจำปี 2562

วันที่ 8 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2562 โดยมีนางสาวภาณี จันทร์ตัน รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่ สนง. พมจ. เชียงราย ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ พร้อมมอบประกาศเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่สตรี ผู้ที่ทำงานด้านสตรี ทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม จำนวน 78 ท่าน เพื่อส่งเสริมศักยภาพของพลังสตรีในการสร้างครอบครัวสร้างสังคมให้น่าอยู่และสงบสุขร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ณ หอประชุมโรงเรียน สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย

สนง พมจ เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานสงเคราะห์ในจังหวัดเชียงราย

วันที่ 8 มีนาคม 2562 นางสาวภาณี จันทร์ตัน รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตรวจสอบสถานสงเคราะห์บ้านเด็กเติบโต โดยมีปลัดอำเภอเวียงป่าเป้า เป็นประธานคณะกรรมการ การขอต่อใบอนุญาตประจำปี 2562 ณ ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

สนง พมจ เชียงราย จัดทำสัญญารับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนผู้สูงอายุ

วันที่ 7 มีนาคม 2562 นางสาวภาณี จันทร์ตัน รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุ จัดทำสัญญารับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนผู้สูงอายุ พร้อมชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายเงิน การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ จำนวน 4 โครงการ/ชมรม ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุบ้านเหมืองลึก ชมรมผู้สูงอายุตำบลโป่งแพร่ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าแดด และชมรมส่งเสริมกีฬามวลชนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย รวมเป็นเงิน 356,170 บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย