Category Archives: ข่าวกิจกรรม

วันต่อต้านการค้ามนุษย์ 2 แผ่นดิน (เชียงแสน – ต้นผึ้ง) ประจำปี 2561 Stop Human Trafficking Day

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายภาสกร บุญลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ วันต่อต้านการค้ามนุษย์ 2 แผ่นดิน (เชียงแสน – ต้นผึ้ง) ประจำปี 2561 Stop Human Trafficking Day กล่าวรายงานโดย นางสาวอณิรา ธินนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ณ สามเหลี่ยมทองคำ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับองค์กรเอกชนต่อต้านการค้ามนุษย์ในจังหวัดเชียงราย 11 องค์กร ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงแสน เทศบาลตำบลเวียง และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้ประสานเรียนเชิญคณะเจ้าหน้าที่จาก เมืองต้นผึ้ง สปป. ลาว ซึ่งเป็นเมืองที่มีความสัมพันธ์อันดีในฐานะเมืองคู่ขนาน เข้าร่วมกิจกรรมและเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และความร่วมมือในการทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ระหว่างหน่วยงานชายแดนของสองประเทศ เพื่อให้หน่วยงานองค์กร พี่น้องประชาชน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร มีความตะหนักถึงการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่ของตนเอง รูปประกอบเพิ่มเติม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไป”

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไป” ณ โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นางสาวอณิรา ธินนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนคนพิการ และผู้แทนผู้สูงอายุ ในพื้นที่ รวมจำนวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความเข้าในในการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเพื่อให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปครบในทุกพื้นที่ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทุกระดับให้เป็นไปอย่างทั่วถึง เป็นธรรและอื่นๆสามารถเข้าถึงสิทธิและใช้ประโยชน์ได้ https://www.facebook.com/pg/Chiangrai.Msociety.go.th/photos/?tab=album&album_id=1919363211416452

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2561 โดยมีนายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม
ซึ่งพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 97 ราย วงเงินกู้จำนวนทั้งสิ้น 6,100,000.- บาท รวมทั้งพิจารณาอนุมัติโครงการสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 742,500.- บาท โครงการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสู่การปฏิบัติ จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 550,000.- บาท และโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเชียงราย จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 783,754.- บาท โดยมีนางสาวณัฏฐรยา ชูโต ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงราย ทำหน้าที่เลขานุการ ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

โครงการครอบครัวสัมพันธ์เพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นางสาวอณิรา ธินนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัหวัดเชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมฯ จ.เชียงราย เป็นวิทยากรบรรบาย ในโครงการครอบครัวสัมพันธ์เพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งจัดโดยศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลแม่พริก อ.แม่สรวย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย สมาชิกครอบครัว พ่อแม่ลูก จำนวน 30 ครอบครัว เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน และเจ้าหน้าที่อปท. รวมทั้งสิ้น 70 คน ณ โรงแรมศิลามณีรีสอร์ท แอนด์สปา อ.แม่สาย จ.เชียงราย รูปประกอบเพิ่มเติม

การประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2562 การรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 และพิจารณาการกำหนดคณะทำงานพิจารณากำหนดค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการมอบอำนาจในการเรียกค่าสินไหมทดแทนของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รูปประกอบเพิ่มเติม

โครงการอบรมพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

วันที่ 28 เมษายน 2561 นางสาวอณิรา ธินนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรายและจนท.กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมงานโครงการอบรมพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน วัตถุประสงค์ เพื่อมอบโล่ห์รางวัล โรงเรียนผู้สูงอายุดีเด่น 18 อำเภอ และหน่วยงานราชการที่สนับสนุนงานผู้สูงอายุดีเด่น พร้อมร่วมเวทีเสวนาเรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย ให้กับตัวแทนโรงเรียน 110 แห่ง จัดโดย อบจ.เชียงรายร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย ณ โรงแรมเอ็มบูติค อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รูปประกอบเพิ่มเติม