Category Archives: ข่าวกิจกรรม

สนง. พมจ. เชียงราย ไกล่เกลี่ยปัญหาปัญหาความรุนแรงในครอบครัว กรณีสามีติดสุราทำร้ายร่างกายภรรยาเป็นประจำ

วันที่ 23 มีนาคม 2561 นางสาวอณิรา ธินนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ตามพรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ 2550 ไกล่เกลี่ยปัญหาปัญหาความรุนแรงในครอบครัว กรณี สามีติดสุราทำร้ายร่างกายภรรยาเป็นประจำ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย เบื้องต้นพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ได้ช่วยเหลือ ดังนี้
1.เจ้าหน้าที่ได้เจรจาไกล่เกลี่ยพร้อมจัดทำบันทึกข้อตกลงจนได้รับความพึ่งพอใจขอทั้งสองฝ่าย และได้ให้คำปรึกษาแนะนำแก่สมาชิก ในครอบครัวเกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง ในครอบครัวฯ
2. เจ้าหน้าที่ได้แจ้งสิทธิเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถูกกระทำ ในการเข้ารับการช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพ ตาม พรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจาณาคดีเยาชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 เพื่อป้องกันการการะทำความรุนแรงซ้ำของสามี
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จ.เชียงราย โดย ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดเชียงราย จะดำเนินการติดตาม เฝ้าระวังปัญหาความรุนแรงในครอบครัวดังกล่าวต่อไป รูปประกอบเพิ่มเติม

สนง. พมจ. เชียงราย ลงพื้นที่เพื่อติดตาม ตรวจเยี่ยม องค์กรที่รับเด็กเข้าไว้ในความอุปการะ

วันที่ 23 มีนาคม 2561 นางสาวอณิรา ธินนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมประชุมปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางในการติดตาม ตรวจเยี่ยม กรณีองค์กรที่รับเด็กเข้าไว้ในความอุปการะเป็นจำนวนมากแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายแต่อย่างใดโดยมีนายอำเภอแม่จันเป็นประธาน และลงพื้นที่ร่วมกับป้องกันจังหวัดเชียงราย ปลัดฝ่ายความมั่นคงที่ทำการปกครองจังหวัด ปลัดอำเภอแม่จัน (ฝ่ายความมั่นคง) ผู้แทน สนง.ศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เขต 3 และ เขต 4 เพื่อติดตาม ตรวจเยี่ยม โรงเรียนศิวิไลพิทยา บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องได้ให้ิคำแนะนำแก่โรงเรียนดังกล่าว ให้ดำเนินจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฏหมาย รูปประกอบเพิ่มเติม

สนง. พมจ. เชียงราย เป็นวิทยากรโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ เรื่องแนวทางการให้ความช่วยเหลือคนพิการ ผู้ด้วยโอกาสและผู้ไร้ที่พึ่งในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 22 มีนาคม 2561 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและคงามมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ เรื่องแนวทางการให้ความช่วยเหลือคนพิการ ผู้ด้วยโอกาสและผู้ไร้ที่พึ่งในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดโดยองค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงราย กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำชุมชน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย รวมทั้งสิน 100 คน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย รูปประกอบเพิ่มเติม

สนง. พมจ. เชียงราย ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กรณีความรุนแรงในครอบครัว

22 มีนาคม 2561 นางสาวอณิรา ธินนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัหวัดเชียงราย มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมฯ จ.เชียงราย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง กรณี ได้รับการประสานจากศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ว่า หญิงอายุ 45 ปี ถูกสามีกระทำความรุนแรงทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และทางด้านเพศ ณ พื้นที่ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย จากการลงพื้นที่พบว่า ผู้ถูกกระทำกับผู้กระทำ แต่งงานจดทะเบียนสมรสอยู่กับด้วยกันมา 20 ปี มีบุตรด้วยกัน 5 คน ผู้ถูกกระทำถูกสามีใช้ความรุนแรงในครอบครัวเป็นประจำตั้งแต่มีบุตรคนแรกจนถึงปัจจุบัน โดยสามีมีพฤติกรรมโมโหร้าย อารมณ์ร้อน มักจะบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ตลอดเวลา หากไม่ยินยอมมักจะขู่ฆ่า และทำร้ายร่างกาย เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ดำเนินการช่วยเหลือดังนี้
1.เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการให้คำปรึกษา ให้กำลังใจ พร้อมทั้งแจ้งสิทธิตาม พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ สิทธิการในการเข้ารับการช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพ ตาม พรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจาณาคดีเยาชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อป้องกันการการะทำความรุนแรงซ้ำของสามี
2. เจ้าหน้าที่แนะนำการขอรับคำปรึกษาด้านกฎหมายเพิ่มเติม กับทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดเชียงราย ในกรณีหากผู้ถูกกระทำประสงค์จะหย่า
3. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการประสานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ได้ประสานผู้นำชุมชน และเพื่อนบ้าน เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวดังกล่าว และจะดำเนินการ ติดตามให้การช่วยเหลือครอบครัวดังกล่าวต่อไป

การอบรมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้อายุ

วันที่ 22 มีนาคม 2561 นางสาวอณิรา ธินนนท์ มอบหมายให้จนท กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้อายุ วัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนงาน/เทคนิคและหลักการเขียนโครงการจากกองทุนผู้สูงอายุ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรมฯจำนวน 27 ศูนย์ ประกอบด้วยจนท.อปท/ประธานศพอส/ผอ โรงเรียนผู้สูงอายุ/ประธานชมรมผู้สูงอายุ ณ ห้องราชาวดี โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม เชียงราย รูปประกอบเพิ่มเติม   

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ร่วมสอบข้อเท็จจริงเพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

วันที่ 21 มีนาคม 2561 กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ได้ดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดฐานค้ามนุษย์ ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 จำนวน 1 ราย และคุ้มครองตัวผู้เสียหาย จำนวน 1 ราย ณ โรงแรมตุ๊ดตู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยได้ประสานทีม One Home เชียงราย นำโดย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงราย สอบข้อเท็จจริงเพื่อคัดแยกผู้เสียหาย ซึ่งเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ที่ควรได้รับการคุ้มครองชั่วคราว ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 จำนวน 1 ราย

ในการนี้ สนง. พมจ. เชียงราย ได้ประสานส่งตัวผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ กับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย เพื่อเข้ารับการคุ้มครองชั่วคราว จนกว่าจะมีการขอเบิกตัวผู้เสียหาย เพื่อสอบสวนหรือสืบพยานในกระบวนการต่อไป