Category Archives: ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบ้ติจังหวัดเชียงราย (ก.ช.ภ.จ.) ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบ้ติจังหวัดเชียงราย (ก.ช.ภ.จ.) ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 และแก้ไขเพิ่มเติม และการให้คว่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ทั้งนี้ นางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางรุ่งทิพย์ นันทสาร นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว รูปประกอบเพิ่มเติม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เตรียมความพร้อมการขับเคลื่อน Smile City For All”

วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2562 นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เตรียมความพร้อมการขับเคลื่อน Smile City For All”
นางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวณัฏฐรยา ชูโต หัวหน้าศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงราย นางแสงเดือน ไพบูลย์ หัวหน้าฝ่ายบริหาร และนายสืบศักดิ์ อิสสระ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อขับเคลื่อนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สถานที่ราชการ โรงพยาบาล และพื้นที่สาธารณะ สำหรับรับรองผู้สูงอายุ คนพิการ และทุกคนในสังคม ให้สามารถเข้าถึงบริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รูปประกอบเพิ่มเติม

การประชุมคณะทำงานพัฒนาครอบครัวในชุมชนเพื่อการจัดตั้งเครือข่ายปฏิบัติการ “คณะทำงานพัฒนาครอบครัวหมู่บ้าน”

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นางสาวรัชนี  ตรัยตรึงศ์โกศล  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้กลุ่มนโยบายและวิชาการจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาครอบครัวในชุมชนเพื่อการจัดตั้งเครือข่ายปฏิบัติการ “คณะทำงานพัฒนาครอบครัวหมู่บ้าน” ณ ร้านอาหารเอกโอชา อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เพื่อชี้แนวทาง และกรอบการขับเคลื่อนการพัฒนาครอบครัวแบบมีส่วนร่วม โดยคณะทำงานทีมงานมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม (มสส.) และชี้แจงการขับเคลื่อนงานศูนย์พัฒนาครอบครัวระดับหมู่บ้าน การพัฒนาสุภาวะครอบครัว การบูรณาการทำงานครอบครัวอบอุ่นกับการขับเคลื่อนงานด้านสังคม การคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมาย และการจัดตั้งเครือข่ายปฏิบัติการ โดยคณะทำงานพัฒนาครอบครัวอบอุ่นจังหวัดเชียงราย รูปประกอบเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาฝึกอาชีพของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลศรีโพธิ์เงิน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นางสาวรัชนี  ตรัยตรึงศ์โกศล  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย  มอบหมายให้นางกิตราภรณ์  ไกลถิ่น นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ติดตามโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเชียงราย ตามโครงการพัฒนาฝึกอาชีพของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลศรีโพธิ์เงิน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการจำนวน 50 คน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

โครงการฯ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเชียงราย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน 15,850 บาทถ้วน รูปประกอบเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาฝึกอาชีพสานสุ่มไก่กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโรงช้าง

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นางสาวรัชนี  ตรัยตรึงศ์โกศล  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย  มอบหมายให้นางกิตราภรณ์  ไกลถิ่น นักพัฒนาสังคมลงพื้นที่ติดตามโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเชียงราย ตามโครงการพัฒนาฝึกอาชีพสานสุ่มไก่กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโรงช้าง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการจำนวน  50 คน  ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลโรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

โครงการฯ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเชียงราย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน จำนวน 15,850 บาทถ้วน รูปประกอบเพิ่มเติม

การประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย มอบความให้กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเวียงกาหลง ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

เพื่อร่วมกันพิจารณาการรับบุตรบุญธรรม ของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม จำนวน 16 ราย แบ่งออกเป็นกรณียกเว้นการทดลองเลี้ยงดู จำนวน 8 ราย และ กรณีทดลองเลี้ยงดูเด็ก จำนวน 8 ราย รูปประกอบเพิ่มเติม