Category Archives: ข่าวกิจกรรม

สนง พมจ เชียงราย ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 14 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเวียงกาหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางสาวภาณี จันทร์ตัน รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่ สนง. พมจ. เชียงราย ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการจัดการฝึกงานภาคสนาม รวมทั้งแนะแนวทางในการฝึกงานในชุมชนในเขตพื้นที่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง และอำเภอแม่จัน ระหว่างวันที่ 14 มกราคม – 15 มกราคม 2562

การประชุมบูรณาการแผนการขับเคลื่อนนโยบายและงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 14 มกราคม 2562 นางสาวภาณี จันทร์ตัน รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมบูรณาการแผนการขับเคลื่อนนโยบายและงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีทีม One Home เชียงราย และเจ้าหน้าที่ สนง. พมจ. เชียงราย เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ของหน่วยงาน พม. เชียงราย ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดเชียงราย

หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

วันที่ 11 มกราคม 2562 นางสาวภาณี จันทร์ตัน รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สนง. พมจ. เชียงราย เข้าร่วมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนน์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินท์ ณ บ้านเวียงหมอก ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

กิจกรรม Kick off เริ่มต้นการดำเนินการตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันพุธ ที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิด กิจกรรม Kick off เริ่มต้นการดำเนินการตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยนางสาวภาณี จันทร์ตัน รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่ สนง. พมจ. เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานประจำ จังหวัดเชียงราย และประชาชนเข้าร่วมงาน ณ หอประชุมอาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

สนง พมจ เชียงราย จัดทำสัญญาเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพผู้สูงอายุ

วันที่ 9 มกราคม 2562 นางสาวภาณี จันทร์ตัน รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุ จัดทำสัญญาเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล จำนวน 34 ราย เป็นเงิน 995,000 บาท ณ ห้องประชุมพญาภิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลา กลางจังหวัดเชียงราย

สนง พมจ เชียงราย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริง กรณีครอบครัวคนพิการประสบปัญหาในการเลี้ยงดูคนพิการ

วันที่ 8 มกราคม 2562 นางสาวภาณี จันทร์ตัน รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย มอบหมาย ให้ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบ ข้อเท็จจริงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตาดควัน กรณีครอบครัวคนพิการประสบปัญหาในการเลี้ยงดูคนพิการ จำนวน 1 ราย และพื้นที่ ตำบลดอยงาม 1 ราย กรณีคนพิการประสบปัญหาด้านค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ,การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือ และจักได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดเชียงราย พิจารณาช่วยเหลือ เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการต่อไป