Category Archives: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดฟอร์ม

NameSizeHits
(บุตรบุญธรรม) เอกสารสำหรับยื่นขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม29.8 KiB27
(มูลนิธิฯ) คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สค. 157.0 KiB34
(มูลนิธิฯ) คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานแรกรับ สด.1138.0 KiB46
(รับรององค์กร) คำขอรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน ก.ส.ค. 5243.9 KiB35
(รับรององค์กร) แบบคำขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ก.ส.ค. 1 , ก.ส.ค. 2386.1 KiB20
(ออกหนังสือ VISA) หนังสือรับรองให้แก่อาสาสมัครชาวต่างประเทศ เพื่อขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 25581.3 MiB33
(เกี่ยวกับคนพิการ) คำร้องขอกู้ยืมคนพิการ ประเภทบุคคล70.0 KiB37
(เกี่ยวกับคนพิการ) หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ45.6 KiB35
(เกี่ยวกับคนพิการ) แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ149.3 KiB34
(เกี่ยวกับคนพิการ) แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ116.0 KiB59
(เกี่ยวกับผู้สูงอายุ) แบบขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพ1159.2 KiB26
(เกี่ยวกับผู้สูงอายุ) แบบขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพ2178.5 KiB20
(เกี่ยวกับผู้สูงอายุ) แบบคำขอกู้ยืมเงินผู้สูงอายุ166.6 KiB24
(เกี่ยวกับผู้สูงอายุ) แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ119.1 KiB25
(เกี่ยวกับเด็ก) แบบการเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก คคด. 0299.5 KiB33
(เกี่ยวกับเด็ก) แบบรับรองสถานะของครัวเรือน92.9 KiB26
(เกี่ยวกับเด็ก) แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก คคด. 0483.5 KiB10
(เกี่ยวกับเด็ก) แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด463.9 KiB23
กรณีรับเด็กที่มีบิดามารดา/ ศาลมีคำสั่งให้ความยินยอมแทนบิดามารดา (ทั้งกรณีทดลองเลี้ยงดูและไม่ต้องทดลองเลี้ยงดู) กรณีในประเทศ173.9 KiB100
การขอรับอนุญาตให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน169.8 KiB69
การขอรับใบอนุญาตให้ตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู188.6 KiB76
การจัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงราย (วิสากิจเพื่อสังคม) จำกัด3.1 MiB275
การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (กรณีขออุปการะเด็กถูกทอดทิ้งที่มีผู้เลี้ยงดูในครอบครัว)139.0 KiB77
การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (กรณีขออุปการะเด็กที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์)141.7 KiB62
การประกวดภาพวาด (Painting) และเขียนช้อความภาษาอังกฤษ (Message Whiting) หัวข้อ “One ASEAN,One Vision for Children” (หนึ่งอาเซียน หนึ่งวิสัยทัศน์สำหรับเด็ก)575.5 KiB143
การรับรององค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์136.2 KiB54
การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน150.5 KiB60
การรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์156.6 KiB71
การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี การขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ160.1 KiB103
การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี การยกเลิกการมีบัตรประจำตัวคนพิการ138.3 KiB69
การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี บัตรหมดอายุ บัตรชำรุด บัตรสูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญของบัตรประจำตัวคนพิการ164.0 KiB76
การออกหนังสือรับรองให้แก่อาสาสมัครชาวต่างประเทศเพื่อขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2558324.1 KiB89
การออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป144.4 KiB45
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และร่วมบริจาคเงินรายการพิเศษ “เฉลิมราชย์ เฉลิมขวัญ วันสายใจไทย”613.2 KiB174
ขอประชาสัมพันธ์รับผู้พิการทางการได้ยินเข้าทำงาน907.9 KiB195
ข้อกำหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ53.6 KiB71
ครั้งที่ 499/57-59 ณ วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559773.2 KiB157
ครั้งที่ 515/57-59 ณ วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559856.2 KiB143
ครั้งที่ 577/57-59 ณ วันอังคารที่ 13 กันยายน 255979.6 KiB35
คู่มือการจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด ปี 25591.0 MiB92
คู่มือการจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด ปี 25591.0 MiB215
คู่มือแนวทางการจัดตั้งสภาเด็กตำบลและเทศบาล7.7 MiB230
งานสัมมนานานาชาติโลจิสติกส์ ครั้งที่ 4 “Northern Logistics Forum 2016” และ การสัมมนาเชิงธุรกิจ และการเจรจาการค้าจับคู่ธุรกิจ (Business Forum and Business Matching) ตามโครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในกลุ่มจังหวัด/กลุ่มประเทศ GMS/BIMSTEC และประเทศอื่นๆ2.1 MiB196
ต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานรองรับเด็กเอกชน (สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาฟื้นฟู)130.0 KiB48
ประกาศคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560259.1 KiB154
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์974.0 KiB139
ประกาศรับสมัครงาน "คนพิการ" บริษัท นอร์เทิร์นโปร รับสมัครคนพิการ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง บริษัท วาย เอส จี กรุ๊ป จำกัด รับสมัครคนพิการ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป 3 ตำแหน่ง14.8 KiB303
ประกาศรับสมัครงาน **คนพิการ** ด่วน!! โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม รับสมัครงาน ตำแหน่ง คนสวน 1 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด 1 ตำแหน่ง ติดต่อ 083-2075111 คุณสมสุข53.2 KiB179
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้ง1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)159.4 KiB122
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ799.1 KiB237
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเป็นผู้แทนจังหวัดเชียงราย โครงการเรือเยาวชนเอเชยอาคเนย์ ประจำปี ๒๕๖๐398.7 KiB269
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนจังหวัดเชียงราย โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561102.0 KiB23
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์1.8 MiB116
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์639.2 KiB248
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม และนักวิชาการเงินและบัญชี1.3 MiB145
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการท่องเที่ยว1.0 MiB78
ผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2560 956.3 KiB117
ผลสำรวจเรื่อง "ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลกระทบสังคมก้มหน้า"3.9 MiB194
ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 255710.1 MiB350
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนักพักฒนาสังคม และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี383.5 KiB153
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์3.3 MiB298
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนจังหวัดเชียงราย โครงการเรือเยาวชนเอเชียร์อาคเนย์ ประจำปี 256145.8 KiB23
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/25591.5 MiB112
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนจังหวัดเชียงราย 185.7 KiB193
สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อ จำนวน 6 อัตรา174.5 KiB377
สอบราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ485.7 KiB173
หนังสือเวียน เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงพม. 8-5-11215.6 KiB188
แบบขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน60.2 KiB26
แบบขอรับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก สคส.01205.1 KiB25
แบบคำรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์386.1 KiB252
แบบจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด (สคจ.) ปี 2559925.3 KiB173
แบบจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด (สคจ.) ปี 2559925.3 KiB93
แบบจัดเก็บรายงานสถานการณ์ทางสังคมปี 2560635.3 KiB98
แบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม(พิการ)124.8 KiB30
แบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม(ยากจน)130.8 KiB31
แบบรายงานผลการดำเนินงานการตรวจราชการ ปี 5995.4 KiB175
ใบแจ้งและใบรับแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ออกให้กับผู้แสดงความสามารถ1.7 MiB93
ให้คำปรึกษาเยียวยาก่อนเลิกรับบุตรบุญธรรม140.9 KiB47