Category Archives: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดฟอร์ม

NameSizeHits
กรณีรับเด็กที่มีบิดามารดา/ ศาลมีคำสั่งให้ความยินยอมแทนบิดามารดา (ทั้งกรณีทดลองเลี้ยงดูและไม่ต้องทดลองเลี้ยงดู) กรณีในประเทศ173.9 KiB87
การขอรับอนุญาตให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน169.8 KiB54
การขอรับใบอนุญาตให้ตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู188.6 KiB59
การจัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงราย (วิสากิจเพื่อสังคม) จำกัด3.1 MiB218
การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (กรณีขออุปการะเด็กถูกทอดทิ้งที่มีผู้เลี้ยงดูในครอบครัว)139.0 KiB58
การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (กรณีขออุปการะเด็กที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์)141.7 KiB51
การประกวดภาพวาด (Painting) และเขียนช้อความภาษาอังกฤษ (Message Whiting) หัวข้อ “One ASEAN,One Vision for Children” (หนึ่งอาเซียน หนึ่งวิสัยทัศน์สำหรับเด็ก)575.5 KiB116
การรับรององค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์136.2 KiB44
การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน150.5 KiB47
การรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์156.6 KiB57
การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี การขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ160.1 KiB89
การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี การยกเลิกการมีบัตรประจำตัวคนพิการ138.3 KiB53
การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี บัตรหมดอายุ บัตรชำรุด บัตรสูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญของบัตรประจำตัวคนพิการ164.0 KiB63
การออกหนังสือรับรองให้แก่อาสาสมัครชาวต่างประเทศเพื่อขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2558324.1 KiB42
การออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป144.4 KiB34
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และร่วมบริจาคเงินรายการพิเศษ “เฉลิมราชย์ เฉลิมขวัญ วันสายใจไทย”613.2 KiB141
ขอประชาสัมพันธ์รับผู้พิการทางการได้ยินเข้าทำงาน907.9 KiB134
ข้อกำหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ53.6 KiB56
ครั้งที่ 499/57-59 ณ วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559773.2 KiB124
ครั้งที่ 515/57-59 ณ วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559856.2 KiB120
ครั้งที่ 577/57-59 ณ วันอังคารที่ 13 กันยายน 255979.6 KiB20
คู่มือการจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด ปี 25591.0 MiB84
คู่มือการจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด ปี 25591.0 MiB164
คู่มือแนวทางการจัดตั้งสภาเด็กตำบลและเทศบาล7.7 MiB134
งานสัมมนานานาชาติโลจิสติกส์ ครั้งที่ 4 “Northern Logistics Forum 2016” และ การสัมมนาเชิงธุรกิจ และการเจรจาการค้าจับคู่ธุรกิจ (Business Forum and Business Matching) ตามโครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในกลุ่มจังหวัด/กลุ่มประเทศ GMS/BIMSTEC และประเทศอื่นๆ2.1 MiB167
ต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานรองรับเด็กเอกชน (สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาฟื้นฟู)130.0 KiB42
ประกาศคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560259.1 KiB104
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์974.0 KiB113
ประกาศรับสมัครงาน "คนพิการ" บริษัท นอร์เทิร์นโปร รับสมัครคนพิการ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง บริษัท วาย เอส จี กรุ๊ป จำกัด รับสมัครคนพิการ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป 3 ตำแหน่ง14.8 KiB247
ประกาศรับสมัครงาน **คนพิการ** ด่วน!! โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม รับสมัครงาน ตำแหน่ง คนสวน 1 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด 1 ตำแหน่ง ติดต่อ 083-2075111 คุณสมสุข53.2 KiB150
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้ง1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)159.4 KiB93
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ799.1 KiB182
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเป็นผู้แทนจังหวัดเชียงราย โครงการเรือเยาวชนเอเชยอาคเนย์ ประจำปี ๒๕๖๐398.7 KiB198
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์1.8 MiB94
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์639.2 KiB202
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม และนักวิชาการเงินและบัญชี1.3 MiB125
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการท่องเที่ยว1.0 MiB28
ผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2560 956.3 KiB68
ผลสำรวจเรื่อง "ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลกระทบสังคมก้มหน้า"3.9 MiB154
ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 255710.1 MiB263
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนักพักฒนาสังคม และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี383.5 KiB126
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์3.3 MiB230
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/25591.5 MiB100
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนจังหวัดเชียงราย 185.7 KiB126
สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อ จำนวน 6 อัตรา174.5 KiB304
สอบราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ485.7 KiB132
หนังสือเวียน เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงพม. 8-5-11215.6 KiB160
เอกสารประกอบแบบสอบข้อเท็จจริงผู้รับบริการทางสังคม152.0 KiB105
แบบคำรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์386.1 KiB182
แบบจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด (สคจ.) ปี 2559925.3 KiB144
แบบจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด (สคจ.) ปี 2559925.3 KiB85
แบบจัดเก็บรายงานสถานการณ์ทางสังคมปี 2560635.3 KiB73
แบบรายงานผลการดำเนินงานการตรวจราชการ ปี 5995.4 KiB146
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี 2556-2557213.6 KiB40
แบบสอบข้อเท็จจริงผู้รับบริการทางสังคม1.5 MiB182
โรงพยาบาลแม่จัน รับสมัคร “คนพิการ” เข้าทำงาน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา พนักงานประมวลผล 2 ตำแหน่ง บริการเอกสารทั่วไป 2 อัตรา วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ติดต่อ 053 771300 ต่อ 106 คุณ วิทยา58.0 KiB73
ใบแจ้งและใบรับแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ออกให้กับผู้แสดงความสามารถ1.7 MiB66
ให้คำปรึกษาเยียวยาก่อนเลิกรับบุตรบุญธรรม140.9 KiB36