Category Archives: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดฟอร์ม

NameSizeHits
(ครั้งที่ 447)57-59 ณ วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559133.6 KiB31
กรณีรับเด็กที่มีบิดามารดา/ ศาลมีคำสั่งให้ความยินยอมแทนบิดามารดา (ทั้งกรณีทดลองเลี้ยงดูและไม่ต้องทดลองเลี้ยงดู) กรณีในประเทศ173.9 KiB80
การขอรับอนุญาตให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน169.8 KiB51
การขอรับใบอนุญาตให้ตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู188.6 KiB56
การจัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงราย (วิสากิจเพื่อสังคม) จำกัด3.1 MiB191
การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (กรณีขออุปการะเด็กถูกทอดทิ้งที่มีผู้เลี้ยงดูในครอบครัว)139.0 KiB52
การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (กรณีขออุปการะเด็กที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์)141.7 KiB47
การประกวดภาพวาด (Painting) และเขียนช้อความภาษาอังกฤษ (Message Whiting) หัวข้อ “One ASEAN,One Vision for Children” (หนึ่งอาเซียน หนึ่งวิสัยทัศน์สำหรับเด็ก)575.5 KiB105
การรับรององค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์136.2 KiB42
การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน150.5 KiB42
การรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์156.6 KiB50
การสรุปสถานการณ์ด้านการข่าว ณ วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 255999.8 KiB26
การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี การขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ160.1 KiB85
การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี การยกเลิกการมีบัตรประจำตัวคนพิการ138.3 KiB47
การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี บัตรหมดอายุ บัตรชำรุด บัตรสูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญของบัตรประจำตัวคนพิการ164.0 KiB60
การออกหนังสือรับรองให้แก่อาสาสมัครชาวต่างประเทศเพื่อขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2558324.1 KiB28
การออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป144.4 KiB32
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และร่วมบริจาคเงินรายการพิเศษ “เฉลิมราชย์ เฉลิมขวัญ วันสายใจไทย”613.2 KiB128
ขอประชาสัมพันธ์รับผู้พิการทางการได้ยินเข้าทำงาน907.9 KiB109
ข้อกำหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ53.6 KiB51
ครั้งที่ 430/57-59 ณ วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559136.5 KiB37
ครั้งที่ 434/57-59 ณ วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559150.6 KiB28
ครั้งที่ 435/57-59 ณ วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559130.9 KiB35
ครั้งที่ 436/57-59 ณ วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559137.6 KiB20
ครั้งที่ 437/57-59 ณ วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 255957.8 KiB14
ครั้งที่ 438/57-59 ณ วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559176.5 KiB23
ครั้งที่ 439/57-59 ณ วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559142.1 KiB22
ครั้งที่ 440/57-59 ณ วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559145.7 KiB27
ครั้งที่ 441/57-59 ณ วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559121.5 KiB30
ครั้งที่ 442/57-59 ณ วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559157.3 KiB27
ครั้งที่ 443/57-59 ณ วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559123.9 KiB30
ครั้งที่ 444/57-59 ณ วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 255972.7 KiB19
ครั้งที่ 445/57-59 ณ วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559162.5 KiB28
ครั้งที่ 446/57-59 ณ วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559156.2 KiB20
ครั้งที่ 448/57-59 ณ วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 255961.8 KiB13
ครั้งที่ 449/57-59 ณ วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559103.4 KiB21
ครั้งที่ 450/57-59 ณ วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559645.2 KiB28
ครั้งที่ 451/57-59 ณ วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559136.0 KiB24
ครั้งที่ 452/57-59 ณ วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559124.9 KiB36
ครั้งที่ 453/57-59 ณ วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559145.0 KiB29
ครั้งที่ 454/57-59 ณ วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559182.1 KiB33
ครั้งที่ 455/57-59 ณ วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559103.3 KiB18
ครั้งที่ 456/57-59 ณ วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559148.2 KiB35
ครั้งที่ 457/57-59 ณ วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 255960.6 KiB19
ครั้งที่ 458/57-59 ณ วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559133.4 KiB17
ครั้งที่ 459/57-59 ณ วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559154.4 KiB31
ครั้งที่ 460/57-59 ณ วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559151.1 KiB25
ครั้งที่ 461/57-59 ณ วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559149.5 KiB21
ครั้งที่ 462/57-59 ณ วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559145.7 KiB15
ครั้งที่ 463/57-59 ณ วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559100.6 KiB36
ครั้งที่ 464/57-59 ณ วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559158.0 KiB21
ครั้งที่ 465/57-59 ณ วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559145.5 KiB16
ครั้งที่ 466/57-59 ณ วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559103.2 KiB19
ครั้งที่ 467/57-59 ณ วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 255964.0 KiB17
ครั้งที่ 468/57-59 ณ วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559123.8 KiB21
ครั้งที่ 469/57-59 ณ วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559123.1 KiB22
ครั้งที่ 470/57-59 ณ วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559141.0 KiB17
ครั้งที่ 471/57-59 ณ วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 255979.4 KiB22
ครั้งที่ 472/57-59 ณ วันอังคารที่ 6 กันยายน 255969.0 KiB17
ครั้งที่ 473/57-59 ณ วันพุธที่ 7 กันยายน 2559187.9 KiB28
ครั้งที่ 474/57-59 ณ วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559167.4 KiB47
ครั้งที่ 475/57-59 ณ วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559134.3 KiB21
ครั้งที่ 476/57-59 ณ วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 255978.2 KiB18
ครั้งที่ 478/57-59 ณ วันพุธที่ 14 กันยายน 2559166.6 KiB20
ครั้งที่ 479/57-59 ณ วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559123.8 KiB39
ครั้งที่ 480/57-59 ณ วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559138.8 KiB31
ครั้งที่ 481/57-59 ณ วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559169.8 KiB20
ครั้งที่ 482/57-59 ณ วันอังคารที่ 20 กันยายน 255992.4 KiB18
ครั้งที่ 483/57-59 ณ วันพุธที่ 21 กันยายน 2559155.1 KiB35
ครั้งที่ 484/27-59 ณ วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559139.3 KiB52
ครั้งที่ 485/57-59 ณ วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2559133.2 KiB27
ครั้งที่ 486/57-59 ณ วันอังคารที่ 27 กันยายน 255984.1 KiB21
ครั้งที่ 491/57-59 ณ วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559173.4 KiB48
ครั้งที่ 492/57-59 ณ วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559168.3 KiB24
ครั้งที่ 494/57-59 ณ วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 25591.0 MiB53
ครั้งที่ 495/57-59 ณ วันพุธที่ 12 ตุลาคม 25591.0 MiB24
ครั้งที่ 496/57-59 ณ วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559808.8 KiB99
ครั้งที่ 497/57-59 ณ วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559838.1 KiB98
ครั้งที่ 498/57-59 ณ วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559508.1 KiB89
ครั้งที่ 499/57-59 ณ วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559773.2 KiB112
ครั้งที่ 515/57-59 ณ วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559856.2 KiB106
ครั้งที่ 577/57-59 ณ วันอังคารที่ 13 กันยายน 255979.6 KiB16
คู่มือการจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด ปี 25591.0 MiB78
คู่มือการจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด ปี 25591.0 MiB143
คู่มือแนวทางการจัดตั้งสภาเด็กตำบลและเทศบาล7.7 MiB94
งานสัมมนานานาชาติโลจิสติกส์ ครั้งที่ 4 “Northern Logistics Forum 2016” และ การสัมมนาเชิงธุรกิจ และการเจรจาการค้าจับคู่ธุรกิจ (Business Forum and Business Matching) ตามโครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในกลุ่มจังหวัด/กลุ่มประเทศ GMS/BIMSTEC และประเทศอื่นๆ2.1 MiB152
ต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานรองรับเด็กเอกชน (สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาฟื้นฟู)130.0 KiB37
ประกาศคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560259.1 KiB83
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์974.0 KiB106
ประกาศรับสมัครงาน "คนพิการ" บริษัท นอร์เทิร์นโปร รับสมัครคนพิการ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง บริษัท วาย เอส จี กรุ๊ป จำกัด รับสมัครคนพิการ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป 3 ตำแหน่ง14.8 KiB222
ประกาศรับสมัครงาน **คนพิการ** ด่วน!! โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม รับสมัครงาน ตำแหน่ง คนสวน 1 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด 1 ตำแหน่ง ติดต่อ 083-2075111 คุณสมสุข53.2 KiB137
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้ง1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)159.4 KiB87
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ799.1 KiB163
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเป็นผู้แทนจังหวัดเชียงราย โครงการเรือเยาวชนเอเชยอาคเนย์ ประจำปี ๒๕๖๐398.7 KiB164
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์1.8 MiB86
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์639.2 KiB170
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม และนักวิชาการเงินและบัญชี1.3 MiB114
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการท่องเที่ยว1.0 MiB5
ผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2560 956.3 KiB49
ผลสำรวจเรื่อง "ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลกระทบสังคมก้มหน้า"3.9 MiB138