Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์”

วันที่ 18 มกราคม 2562 นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์” พร้อมด้วย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และศาสตร์เมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ร่วมในพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ อลังการ ณ สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยนางสาวภาณี จันทร์ตัน รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย พร้อมนางสาวณัฏฐรยา ชูโต ผอ. ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่สนง. พมจ. เชียงราย ได้เข้าร่วมในพิธีเปิด โดยในพิธีเปิดกีฬาคนพิการแห่งชาติ “น้ำกกเกมส์” จัดการแสดง 3 ชุดใหญ่ ประกอบด้วย การแสดง แอ่วเจียงฮายฯ การแสดงไตรภูมิ และการแสดงแก้วกัลยาด้วยเทคนิค แสง สี เสียง ที่งดงาม นักแสดงโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย กว่า 2,500 คน ซึ่งการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2562

ระบบสื่อสาร 5G คืออะไร ?

พ.ร.บ. รัฐบาลดิจิทัล มีดีอะไร ?

โครงการศึกษาดูงานการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

วันที่ 12 มกราคม 2562 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำคณะนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการศึกษาดูงานการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยนางสาวภาณี จันทร์ตัน รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ สนง. พมจ. เชียงราย เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดเชียงราย ได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้นให้มีทัศนคติการทำงานราชการเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และเสริมสร้างจิตสำนึกเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการนี้คณะศึกษาดูงานยังได้เข้าร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาว “สายน้ำ แห่งรัตนโกสินทร์” ที่บริเวณลานพระราชวังดุสิต เพื่อศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย รวมทั้งเกิดการตระหนักเรียนรู้เพื่อสืบสานต่อยอดวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC

สนง. พมจ. เชียงราย มอบป้ายและสื่อรณรงค์สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี

ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 นางสาวอณิรา ธินนท์ พัฒนาสังคมฯ จ.เชียงราย ได้มอบหมายให้
นายจำรูญ จะโรครัมย์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ
เป็นตัวแทนในการมอบป้ายและสื่อรณรงค์สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี
ให้แก่สถานีตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย เพื่อใช้ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงปัญหาการค้าประเวณี รวมไปถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ปลอดจากบริการทางเพศ
และเพื่อป้องกันการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบการค้าประเวณีหรือการค้ามนุษย์ให้แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงราย

รูปประกอบเพิ่มเติม