Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC

สนง. พมจ. เชียงราย มอบป้ายและสื่อรณรงค์สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี

ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 นางสาวอณิรา ธินนท์ พัฒนาสังคมฯ จ.เชียงราย ได้มอบหมายให้
นายจำรูญ จะโรครัมย์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ
เป็นตัวแทนในการมอบป้ายและสื่อรณรงค์สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี
ให้แก่สถานีตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย เพื่อใช้ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงปัญหาการค้าประเวณี รวมไปถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ปลอดจากบริการทางเพศ
และเพื่อป้องกันการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบการค้าประเวณีหรือการค้ามนุษย์ให้แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงราย

รูปประกอบเพิ่มเติม

การเยียวยาตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี 2556-2557

• การเยียวยาด้านการเงินภายใต้หลักเกณฑ์นี้จำกัดเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี 2556-2557 ที่ เกี่ยวกับชีวิตและร่างกายเท่านั้น
• หลักเกณฑ์การจ่ายมี 3 กรณี
1) เงินเยียวยากรณีเสียชีวิต ทุพลภาพ บาดเจ็บสาหัส บาดเจ็บและบาดเจ็บเล็กน้อย
2) เงินยังชีพรายเดือน/ ทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องกรณีเสียชีวิต
3) เงินช่วยเหลือผู้พิการรายเดือน/เงินยังชีพรายเดือน/เงินทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องกรณีทุพลภาพ
• ผู้เสียหาย คือ ประชาชน/เจ้าหน้าที่รัฐ/เสียชีวิต/ทุพพลภาพ/บาดเจ็บ 3 ระดับ ซึ่งอยู่ในสถานที่ซึ่งเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี 2556-2557 โดยต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ในเงื่อนไข ดังนี้
1) ถูกแจ้งข้อกล่าวหาหรือดำเนินคดี โดยหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้อง
2) พนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี
3) ศาลมีคำสั่ง/พิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้อง
• เหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง หมายถึงเหตุการณ์ทางการเมืองปี 2556-2557 ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บ 3 ระดับ ใน 4 เหตุการณ์ คือ
1) เหตุการณ์ชุมชุมต่อต้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม เมื่อ 31 ตุลาคม 2556
2) เหตุการณ์ชุมนุมของกลุ่ม กปปส.
3) เหตุการณ์ชุมนุมของกลุ่ม นปช.
4) เหตุการณ์ชุมนุมของกลุ่มอื่น ๆ จนกระทั่ง คสช. เข้ายึดอำนาจ
• หลักฐาน
1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิและผู้รับมอบอำนาจ
2) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิและของผู้รับมอบอำนาจ
3) หนังสือมอบอำนาจ(กรณียื่นโดยผู้รับมอบอำนาจ)
4) สำเนาใบมรณบัตรของผู้เสียหาย
5) ใบรับรองแพทย์
6) เอกสารที่แสดงความเกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตในฐานะบุตร สามีหรือภรรยา บิดาหรือมารดา ผู้อยู่ในอุปการะ
7) รายงานประจำวัน (เกี่ยวกับคดี/เป็นหลักฐาน) จากพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุ

ยื่นคำร้องเพื่อลงทะเบียนรับเงินเยียวยา ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2559
ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

NameSizeHits
NameSizeHits

เชิญร่วมงาน “ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง” ประจำปี 2559

นมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง 2559 “หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง” ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2559วันที่  21 มีนาคม – 22  มีนาคม  2559 ณ วัดศาลาเชิงดอย วัดพระธาตุดอยตุง และพระธาตุดอยตุง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
คลิ๊กเพื่อดูเนื้อหาและลงทะเบียนร่วมกิจกรรม

เริ่มแล้ว!! งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2559

นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน พ่อขุนเม็งรายมหาราชประจำปี 2559 โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ลานสนามบินเก่า (ฝูงบิน 416)

โครงการแจกผ้าห่มกันหนาวประจำปี 2559

โครงการแจกผ้าห่มกันหนาวประจำปี 2559 วันที่ 20 – 21 มกราคม 2559 โดย ศูนย์พัฒนาชาวเขา ร่วมกับ ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย