การจัดระเบียบขอทานจังหวัดเชียงรายครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2559 “การให้ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน”