โครงการวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2559 “ฮอมฮัก ฮอมแฮง หละอ่อนเจียงฮาย”

  เมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมา นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน กล่าวรายงานโดย…    นางสาวอณิรา ธินนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ในการนี้ นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ให้เกียรติขับรถจักรยานยนต์เพื่อร่วมรณรงค์ และลงนาม รณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนน ร่วมกับ พมจ. อบจ. ขนส่งจังหวัด และสภาเด็กและเยาวชน กิจกรรมในงานประกอบด้วย การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านเด็กและเยาวชน เยาวชนดีเด่น การแสดง และซุ้มกิจกรรม ณ ลานเอนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย คลิ๊กเพื่อดูรูปภาพประกอบ