การจัดสรรและคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาคนพิการระดับจังหวัด ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ.2562)

วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2561 นางสาวอณิรา ธินนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายจังหวัดเชียงราย เพื่อขอคำปรึกษา แนะนำ และแนวทางในการดำเนินการในการจัดสรรและคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาคนพิการระดับจังหวัด ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ.2562) “น้ำกกเกมส์” ระหว่างวันที่ 18 – 22 มกราคม 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนากีฬาไปสู่ระดับชาติ ซึ่งจังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ นั้น
ทั้งนี้ นายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ได้ให้คำแนะนำ การคัดเลือก การจัดสรร และการเก็บตัวนักกีฬา ให้กับสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวฯ เป็นในทิศทางเดียวกันเรียบร้อยแล้ว โดยมีการประสานการคัดเลือกและส่งตัวแทนนักกีฬาคนพิการ ทั้ง 18 ชนิดกีฬาร่วมกัน เพื่อดำเนินการต่อไป