สนง. พมจ. เชียงราย มอบป้ายและสื่อรณรงค์สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี

ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 นางสาวอณิรา ธินนท์ พัฒนาสังคมฯ จ.เชียงราย ได้มอบหมายให้
นายจำรูญ จะโรครัมย์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ
เป็นตัวแทนในการมอบป้ายและสื่อรณรงค์สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี
ให้แก่สถานีตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย เพื่อใช้ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงปัญหาการค้าประเวณี รวมไปถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ปลอดจากบริการทางเพศ
และเพื่อป้องกันการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบการค้าประเวณีหรือการค้ามนุษย์ให้แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงราย

รูปประกอบเพิ่มเติม