ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงราย มอบเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 10 เมษายน 2561 นางสาวอณิรา ธินนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ นางสาวณัฏฐรยา ชูโต ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ มอบเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 131 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 7,750,000.-บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อนำไปประกอบอาชีพตามวัตถุประสงค์ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อไป รูปประกอบเพิ่มเติม