การประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชมชนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 24 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชมชนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีนายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณารับรองมูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน 4 องค์กร และการพิจารณารับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวน 6 องค์กร รูปประกอบเพิ่มเติม