การประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2562 การรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 และพิจารณาการกำหนดคณะทำงานพิจารณากำหนดค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการมอบอำนาจในการเรียกค่าสินไหมทดแทนของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รูปประกอบเพิ่มเติม