การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2561 โดยมีนายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม
ซึ่งพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 97 ราย วงเงินกู้จำนวนทั้งสิ้น 6,100,000.- บาท รวมทั้งพิจารณาอนุมัติโครงการสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 742,500.- บาท โครงการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสู่การปฏิบัติ จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 550,000.- บาท และโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเชียงราย จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 783,754.- บาท โดยมีนางสาวณัฏฐรยา ชูโต ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงราย ทำหน้าที่เลขานุการ ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย