การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไป”

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไป” ณ โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นางสาวอณิรา ธินนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนคนพิการ และผู้แทนผู้สูงอายุ ในพื้นที่ รวมจำนวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความเข้าในในการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเพื่อให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปครบในทุกพื้นที่ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทุกระดับให้เป็นไปอย่างทั่วถึง เป็นธรรและอื่นๆสามารถเข้าถึงสิทธิและใช้ประโยชน์ได้ https://www.facebook.com/pg/Chiangrai.Msociety.go.th/photos/?tab=album&album_id=1919363211416452