วันต่อต้านการค้ามนุษย์ 2 แผ่นดิน (เชียงแสน – ต้นผึ้ง) ประจำปี 2561 Stop Human Trafficking Day

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายภาสกร บุญลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ วันต่อต้านการค้ามนุษย์ 2 แผ่นดิน (เชียงแสน – ต้นผึ้ง) ประจำปี 2561 Stop Human Trafficking Day กล่าวรายงานโดย นางสาวอณิรา ธินนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ณ สามเหลี่ยมทองคำ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับองค์กรเอกชนต่อต้านการค้ามนุษย์ในจังหวัดเชียงราย 11 องค์กร ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงแสน เทศบาลตำบลเวียง และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้ประสานเรียนเชิญคณะเจ้าหน้าที่จาก เมืองต้นผึ้ง สปป. ลาว ซึ่งเป็นเมืองที่มีความสัมพันธ์อันดีในฐานะเมืองคู่ขนาน เข้าร่วมกิจกรรมและเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และความร่วมมือในการทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ระหว่างหน่วยงานชายแดนของสองประเทศ เพื่อให้หน่วยงานองค์กร พี่น้องประชาชน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร มีความตะหนักถึงการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่ของตนเอง รูปประกอบเพิ่มเติม