กิจกรรม “ประกาศวาระจังหวัดเชียงรายในการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยหนาวและอุบัติเหตุทางถนนประจำปี 2561 – 2562และวันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี 2561

วัน 27 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี 2561 และกิจกรรม “ประกาศวาระจังหวัดเชียงรายในการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยหนาวและอุบัติเหตุทางถนนประจำปี 2561 – 2562และวันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี 2561 โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล (ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย )ประธานในพิธีเปิด ในกิจกรรมดังกล่าว มีเครือข่ายคนพิการจากทีมงานเมาไม่ขับกับโตโยต้าแม่สาย-สมาคมคนพิการอำเภอแม่สายและภาคีเครือข่ายเมาไม่ขับจังหวัดเชียงราย ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในจังหวัดเชียงราย /กู้ชีพกู้ภัยจิตรอาสาบรรเทาสาธารณะภัยและประชาชนทั่วไป ได้ร่วมประกาศแสดงเจตจำนงและเจตนาสร้างจิตรสำนึกให้สังคมและชุมชน เห็นตัวอย่างผลกระทบจากการไม่สวมหมวกกันน็อค ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน,ลดการสูญชีวิตและทรัพย์สิน, ลดคนพิการรายใหม่และเมาต้องออกมาไม่ขับ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย