สนง พมจ เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการประชาชน

วันที่ 29 ธันวาคม 2561 นางสางภาณี จันทร์ตัน รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดสกัด จุดบริการ ด่านชุมชนในเขต พื้นที่อำเภอเชียงของ เวียงแก่น ขุนตาล พญาเม็งราย เวียงเชียงรุ้ง และดอยหลวงร่วมกับคณะทำงาน ตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงาน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร) เป็นประธานคณะทำงาน พร้อมทั้งมอ เครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562