สนง พมจ เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจสถานรับเลี้ยง ฯ ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย

วันที่  4 มกราคม 2562 นางสาวภาณี จันทร์ตัน รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบสถานรับเลี้ยง สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาฟื้นฟูโดยมีปลัดอำเภอเมืองเชียงรายเป็นประธานคณะกรรมการ ได้ตรวจสอบสถานที่  ณ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย