การประชุมเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย

วันที่ 4 มกราคม 2562 นางสาวภาณี จันทร์ตันรักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางรัตนา จิตวงพงษ์ จนท กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ อบจ /เครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ/ชมรมผู้สูงอายุ วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการประเมินโรงเรียนผู้สูงอายุ รอบที่ 2 แนวทางการเสนอโครงการ/การรับรององค์กรสวัสดิการสังคม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา อบจ.เชียงราย