การประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 4 มกราคม 2562 นางสาวภาณี จันทร์ตัน รักษาราชการแทุนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงราย จัดประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ร่วมกับ ปลัดอำเภอแม่สรวย,โรงพยาบาลแม่สรวย,โรงเรียนสอนคนตาบอดแม่สาย,ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงราย,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวาวี,ผู้นำชุมชน ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สรวย กรณีคนพิการตาบอด ประสบปัญหาเร่ร่อน ไม่มีที่อยู่อาศัย มีปัญหาสุขภาพจิต  จากการประชุมสรุปการให้ความช่วยเหลือคือนำส่งคนพิการเข้ารับการสงเคราะห์ชั่วคราว ณ  สมาคมส่งเสริมอาชีพคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาส จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างรอเข้ารับการสงเคราะห์ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จ.อุบลราชธานี ทั้งนี้ จักได้ประสานสถานคุ้มครองฯ เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป