การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 7 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อพิจารณาการอนุมัติการขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ การอนุมัติโครงการของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย การอนุมัติโครงการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และการอนุมัติโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเชียงราย รูปประกอบเพิ่มเติม