หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

วันที่ 11 มกราคม 2562 นางสาวภาณี จันทร์ตัน รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สนง. พมจ. เชียงราย เข้าร่วมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนน์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินท์ ณ บ้านเวียงหมอก ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย