โครงการศึกษาดูงานการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

วันที่ 12 มกราคม 2562 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำคณะนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการศึกษาดูงานการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยนางสาวภาณี จันทร์ตัน รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ สนง. พมจ. เชียงราย เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดเชียงราย ได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้นให้มีทัศนคติการทำงานราชการเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และเสริมสร้างจิตสำนึกเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการนี้คณะศึกษาดูงานยังได้เข้าร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาว “สายน้ำ แห่งรัตนโกสินทร์” ที่บริเวณลานพระราชวังดุสิต เพื่อศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย รวมทั้งเกิดการตระหนักเรียนรู้เพื่อสืบสานต่อยอดวัฒนธรรมอันดีงามของไทย