สนง พมจ เชียงราย ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 14 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเวียงกาหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางสาวภาณี จันทร์ตัน รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่ สนง. พมจ. เชียงราย ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการจัดการฝึกงานภาคสนาม รวมทั้งแนะแนวทางในการฝึกงานในชุมชนในเขตพื้นที่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง และอำเภอแม่จัน ระหว่างวันที่ 14 มกราคม – 15 มกราคม 2562