การประชุมเพื่อพิจารณาเงินอุดหนุนของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ประจำปี 2562

วันที่ 16 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย จัดประชุมเพื่อพิจารณาเงินอุดหนุนของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ประจำปี 2562 โดยมีนางสาวภาณี จันทร์ตัน รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาโครงการของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่จะพิจารณาเงินอุดหนุนของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จำนวน 84 โครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย