สนง. พมจ. เชียงราย จัดทำสัญญาเงินกู้ยืมเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 23 มกราคม 2562 นางสาวภาณี จันทร์ตัน รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวณัฏฐรยา ชูโต ผอ.ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงราย จัดทำสัญญาเงินกู้ยืมเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 129 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,770,000 บาท ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด เชียงราย