สนง พมจ เชียงราย ต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลเงินกู้ยืมประกอบอาชีพผู้สูงอายุ และเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนผู้สูงอายุ

วันที่ 5-6 มีนาคม 2562 นางสาวภาณี จันทร์ตัน รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางรุ่งทิพย์ นันทสาร หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลเงินกู้ยืมประกอบ อาชีพผู้สูงอายุและเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนผู้สูงอายุ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเงินกู้ยืมฯและความคุ้มค่าของโครงการ ที่ให้การสนับสนุน โดยลงพื้นที่ในอำเภอแม่จัน และอำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย