การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย (กอพม.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 6 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย (กอพม.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายภาสกร บุญญลักษณม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ดีเด่นจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม เวียงกาหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย