สนง พมจ เชียงราย จัดทำสัญญารับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนผู้สูงอายุ

วันที่ 7 มีนาคม 2562 นางสาวภาณี จันทร์ตัน รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุ จัดทำสัญญารับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนผู้สูงอายุ พร้อมชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายเงิน การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ จำนวน 4 โครงการ/ชมรม ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุบ้านเหมืองลึก ชมรมผู้สูงอายุตำบลโป่งแพร่ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าแดด และชมรมส่งเสริมกีฬามวลชนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย รวมเป็นเงิน 356,170 บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย