สนง พมจ เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานสงเคราะห์ในจังหวัดเชียงราย

วันที่ 8 มีนาคม 2562 นางสาวภาณี จันทร์ตัน รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตรวจสอบสถานสงเคราะห์บ้านเด็กเติบโต โดยมีปลัดอำเภอเวียงป่าเป้า เป็นประธานคณะกรรมการ การขอต่อใบอนุญาตประจำปี 2562 ณ ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย