สนง พมจ เชียงราย อำนวยความสะดวกชมรมคนพิการจิตอาสา ในการศึกษาดูงาน

วันที่ 8 มีนาคม 2562 นางสาวภาณี จันทร์ตัน รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงราย อำนวยความสะดวกชมรมคนพิการจิตอาสา (จ.อุบลราชธานี) สำหรับการศึกษาและดูงาน ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปที่เข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ คลินิกมนุษย์ล้อ อ.เมืองเชียงราย และชมรมเครือข่ายมหามิตรพัฒนาคนพิการตำบลวาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเป็นการเพิ่มทักษะและพัฒนาการให้บริการแก่คนพิการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น