โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560-2564 สู่การปฏิบัติ “เสริมสร้างภูมิคุ้มกันสตรีพิการ ห่างไกลจากความรุนแรงในครอบครัว”

วันที่ 11 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย จัดโครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560-2564 สู่การปฏิบัติ “เสริมสร้างภูมิคุ้มกันสตรีพิการ ห่างไกลจากความรุนแรงในครอบครัว” โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สตรีและเด็กพิการ และความรุนแรงในครอบครัว รวมถึงการทราบถึงสิทธิและกฎหมายเกี่ยวกับคนพิการที่ควรรู้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 100 คน ณ โรงแรม เอ็มบูทีค รีสอร์ท เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย