การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด ประจำปี 2562

วันที่ 12 มีนาคม 2562 นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด ประจำปี 2562 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน ในการกำหนดรูปแบบ ประเด็น และทิศทาง การจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคม ที่มีความเป็นสากล สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และบริบทของพื้นที่

โดยนางสาวภาณี จันทร์ตัน รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายอัศวิน จุมปา หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ เข้าร่วมประชุมร่วมกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางของกระทรวง พม. สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (สนง.พมจ.) 76 จังหวัด และสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ (สสว.) 12 เขต รวมจำนวน ทั้งสิ้น 130 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกัปตันวิทย์ชั้น 2 โรงแรมเบลล่า บี จังหวัดนนทบุรี