การประชุมจัดทำสัญญารับเงินอุดหนุนของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเชียงราย

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย จัดประชุมจัดทำสัญญารับเงินอุดหนุนของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเชียงราย โดยมีท่านพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ เป็นประธานการประชุม และนางสาวรัชนี  ตรัยตรึงศ์โกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและวิชาการ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี 2562 จำนวน 31 โครงการ งบประมาณทั้งหมด 810,000 บาทถ้วน ณ ห้องประชุมเวียงกาหลวง ศาลากลางจังหวัดเชียงราย รูปประกอบเพิ่มเติม