เครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย เข้าพบ พมจ. เชียงราย

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ และเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย เข้าพบนางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย

เพื่อคารวะและขอข้อชี้แนะในดำเนินการขับเคลื่อนงานโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ การขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นศพอส. การขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ในจังหวัดเชียงราย และศาสนสถานเชื่อมบุญ การร่วมขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม ( องค์กรสาธารณประโยชน์ ) ” CSR ในจังหวัดเชียงราย การสนับสนุนกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และงานด้านผู้สูงอายุ และการให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ช่วยเหลือองค์กรสาธารณประโยชน์/โรงเรียนผู้สูงอายุ