การประชุมคณะทำงานเครือข่ายสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดเชียงราย ภาคประชาชน + กองเลขานุการ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายอัศวิน จุมปา หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ ร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่ายสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดเชียงราย ภาคประชาชน + กองเลขานุการ ณ ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนเครือข่ายสวัสดิการชุมชนระดับอำเภอ 10 อำเภอ พอช. และเจ้าหน้าที่สำนักงานภาค โดยมีรายงานสรุปผลการประชุม ฯ ดังนี้

  1. กองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดเชียงราย ต้องมีการทบทวนสถานะให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากข้อมูล 3 ฐานไม่ตรงกัน ได้แก่ ข้อมูลในระบบโปรแกรม ข้อมูลกองทุนที่ผ่านความเห็นชอบให้สมทบ และข้อมูลการสำรวจสถานะการดำเนินงานของเครือข่าย 18 อำเภอ
  2. เครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดเชียงราย อยู่ระหว่างดำเนินการยกร่างระเบียบข้อบังคับของเครือข่าย และแผนปฏิบัติการฯ เพื่อเตรียมเสนอขอจดทะเบียนรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
  3. แผนการดำเนินงานภายใต้โครงการสนับสนุนขบวนจังหวัด กำหนดกิจกรรมติดตามสอบทานระบบบริหารจัดการกองทุนในระหว่างวันที่ 20 พ.ค. – 15 มิ.ย. 62 เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งกองทุน และติดตามความก้าวหน้ากองทุน
  4. คณะทำงานเครือข่ายฯ ทำหนังสือเสนอขอความอนุเคราะห์กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ในการยกร่างระเบียบการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตามหลักการในหนังสือ ส.ค. 53 ส่งผ่านสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
  5. คณะทำงานเครือข่ายฯ เข้าพบนางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย เพื่อคารวะและขอข้อชี้แนะในการขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชนในท้องถิ่น โดยได้รับข้อชี้แนะสำคัญคือ กิจกรรมการขับเคลื่อนกองทุนมีหลายเครือข่ายและภาคีที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น ที่สำคัญในภาพการทำงานกองทุนจะต้องไม่เดินลำพัง แต่ต้องแยกประเด็นงานให้ออกในส่วนเชื่อมโยงกับงาน ได้แก่ อาสาสมัคร โรงเรียนผู้สูงอายุ ที่อยู่อาศัย ฯลฯ ที่มีหลายประเด็นงานเกี่ยวกับกับงบประมาณและพันธกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยก็มี พม. เช่น พอช. พมจ. เป็นต้น ที่ควรประสานความร่วมมือให้เกิดพลังมากขึ้น หรือหากเป็นภาคธุรกิจยังมีประชาสังคม และภาคธุรกิจ หรือ CSR