การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่วนที่ 2 สำหรับคณะทำงานลดใช้พลังงานในภาครัฐและหน่วยงานย่อยที่รายงานการกรอกข้อมูลการใช้พลังงานในระบบ e-report สำหรับหน่วยงานราชการ ณ ห้องหิรัญนคร โรงแรมเวียงอินน์ ริเวร์ไซด์ รีสอร์ท ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย โดยนางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเขียงราย มอบหมายให้นางแสงเดือน  ไพบูลย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และนางสาวกรรณิกา  พรหมจักร นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมพร้อมส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการรายงานระบบ  e-report และสื่อมวลชนเป็นจำนวนมาก

สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงรายจัดการสัมมนาโดยมีความมุ่งหมายสร้างความรู้ความเข้าใจในมาตรการลดการใช้พลังงานในภาครัฐและการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และสามารถรายงานการใช้พลังงานในระบบ e-report ได้อย่างถูกต้อง และให้คำปรึกกษาแนะนำหน่วยงานในการปรับปรุงการใช้พลังงานอย่าวเหมาะสมกับลักษณะงาน ให้นำไปสู่การลดอัตราการเพิ่มความต้องการใช้พลังงานที่ต้องพึ่งพาการใช้พลังงานจากต่างประเทศ แม้พลังงานจะเป็นปัจจัยสำคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชนและการพัฒนาทางเศรษฐกิจก็ตาม จึงจำเป็นที่จะต้องลดอัตราการเพิ่มความต้องการใช้พลังงานของประเทศ ด้วยการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงทางเลือก และสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพในทุกภาคส่วน ซึ่งภาครัฐตะต้องให้หน่วยงานเป็นต้นแบบและนำร่องที่ดีในการประหยัดพลังงาน รูปประกอบเพิ่มเติม