การประชุมจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1 ของจังหวัดเชียงราย

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1 ของจังหวัดเชียงราย ณ ห้องธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

โดยมี นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย นางแสงเดือน  ไพบูลย์ หัวหน้าฝ่ายบริหาร ส่วนราชการจังหวัดเชียงราย สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียวราย ศิลปินพื้นถิ่น เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือและกำหนดห้วงเวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดงาน พร้อมกำหนดการ และการมอบหมายภารกิจตลอดการจัดงาน รูปประกอบเพิ่มเติม