การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
โดยมีนางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย พร้อมส่วนราชการจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ครั้งที่ 1/2562 ความคืบหน้าการดำเนินการด้านการจัดที่ดิน และความคืบหน้าการดำเนินการด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และพิจารณาการขอความเห็นชอบข้อมูลขอบเขตพื้นที่ดำเนินการป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งขวา (อำเภอเวียงป่าเป้า) เนื้อที่ 1,823 – 2 – 79 ไร่ และพื้นที่ดำเนินการป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ข้าวต้ม และป่าห้วยลึก (อำเภอเมืองเชียงราย, อำเภอแม่จัน) เนื้อที่ 3,823 – 0 – 29 ไร่ รูปประกอบเพิ่มเติม