โครงการ ศปก. ตำบลม่วงคำ ร่วมใจ สร้างภูมิคุ้มกันภัยความรุนแรงในครอบครัว

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายกิตติศักดิ์ ปิ่นทองวิชัยกุล เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม “โครงการ ศปก. ตำบลม่วงคำ ร่วมใจ สร้างภูมิคุ้มกันภัยความรุนแรงในครอบครัว” จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย
เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดการใช้ความรุนแรง ผลกระทบและแนวทางป้องกันการใช้ความรุนแรงในครอบครัว รวมถึงการขับเคลื่อนกลไกเฝ้าระวัง ป้องกัน ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ส่งต่อและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ รูปประกอบเพิ่มเติม