การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างความรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ”

วันที่ 15 -17 พฤษภาคม 2562 นางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางธัชวรรณ ชัยศาสตร์ศิลป์ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างความรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ” ภาคเหนือ ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จ.พิษณุโลก โดยมีนางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ” และ “การล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน”
การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 และแนวทางการเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ เพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตลอดจนการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การเขียนโครงการเพื่อยื่นขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุน รูปประกอบเพิ่มเติม