โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” รุ่นที่ 2 ระหว่าง วันที่ 21 – 24 มกราคม 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย โดย มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ร่วมกับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว