เริ่มแล้ว!! งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2559

นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน พ่อขุนเม็งรายมหาราชประจำปี 2559 โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ลานสนามบินเก่า (ฝูงบิน 416)