คู่มือสำหรับประชาชน

NameSizeHits
NameSizeHits
การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี การขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ160.1 KiB85
การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี บัตรหมดอายุ บัตรชำรุด บัตรสูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญของบัตรประจำตัวคนพิการ164.0 KiB60
การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี การยกเลิกการมีบัตรประจำตัวคนพิการ138.3 KiB47
การออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป144.4 KiB32
การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (กรณีขออุปการะเด็กถูกทอดทิ้งที่มีผู้เลี้ยงดูในครอบครัว)139.0 KiB52
การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (กรณีขออุปการะเด็กที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์)141.7 KiB47
กรณีรับเด็กที่มีบิดามารดา/ ศาลมีคำสั่งให้ความยินยอมแทนบิดามารดา (ทั้งกรณีทดลองเลี้ยงดูและไม่ต้องทดลองเลี้ยงดู) กรณีในประเทศ173.9 KiB80
ให้คำปรึกษาเยียวยาก่อนเลิกรับบุตรบุญธรรม140.9 KiB33
การขอรับอนุญาตให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน169.8 KiB51
การขอรับใบอนุญาตให้ตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู188.6 KiB56
ต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานรองรับเด็กเอกชน (สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาฟื้นฟู)130.0 KiB37
การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน150.5 KiB42
การรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์156.6 KiB50
การรับรององค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์136.2 KiB42