การเยียวยาตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี 2556-2557

• การเยียวยาด้านการเงินภายใต้หลักเกณฑ์นี้จำกัดเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี 2556-2557 ที่ เกี่ยวกับชีวิตและร่างกายเท่านั้น
• หลักเกณฑ์การจ่ายมี 3 กรณี
1) เงินเยียวยากรณีเสียชีวิต ทุพลภาพ บาดเจ็บสาหัส บาดเจ็บและบาดเจ็บเล็กน้อย
2) เงินยังชีพรายเดือน/ ทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องกรณีเสียชีวิต
3) เงินช่วยเหลือผู้พิการรายเดือน/เงินยังชีพรายเดือน/เงินทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องกรณีทุพลภาพ
• ผู้เสียหาย คือ ประชาชน/เจ้าหน้าที่รัฐ/เสียชีวิต/ทุพพลภาพ/บาดเจ็บ 3 ระดับ ซึ่งอยู่ในสถานที่ซึ่งเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี 2556-2557 โดยต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ในเงื่อนไข ดังนี้
1) ถูกแจ้งข้อกล่าวหาหรือดำเนินคดี โดยหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้อง
2) พนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี
3) ศาลมีคำสั่ง/พิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้อง
• เหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง หมายถึงเหตุการณ์ทางการเมืองปี 2556-2557 ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บ 3 ระดับ ใน 4 เหตุการณ์ คือ
1) เหตุการณ์ชุมชุมต่อต้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม เมื่อ 31 ตุลาคม 2556
2) เหตุการณ์ชุมนุมของกลุ่ม กปปส.
3) เหตุการณ์ชุมนุมของกลุ่ม นปช.
4) เหตุการณ์ชุมนุมของกลุ่มอื่น ๆ จนกระทั่ง คสช. เข้ายึดอำนาจ
• หลักฐาน
1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิและผู้รับมอบอำนาจ
2) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิและของผู้รับมอบอำนาจ
3) หนังสือมอบอำนาจ(กรณียื่นโดยผู้รับมอบอำนาจ)
4) สำเนาใบมรณบัตรของผู้เสียหาย
5) ใบรับรองแพทย์
6) เอกสารที่แสดงความเกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตในฐานะบุตร สามีหรือภรรยา บิดาหรือมารดา ผู้อยู่ในอุปการะ
7) รายงานประจำวัน (เกี่ยวกับคดี/เป็นหลักฐาน) จากพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุ

ยื่นคำร้องเพื่อลงทะเบียนรับเงินเยียวยา ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2559
ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

NameSizeHits
NameSizeHits