ประวัติความเป็นมา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย เดิมคือ สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดเชียงราย ได้เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 สังกัด กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย และต่อมาได้โอนมาสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2536 โดยให้บริการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาสังคม ฟื้นฟูและพัฒนากลุ่มผู้ด้อยโอกาส ทุกประเภท อาทิ เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้สูงอายุ ในปี พ.ศ.2548 ได้มีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดเชียงราย ได้ย้ายไปสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้ชื่อใหม่ว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดเชียงราย และภายหลังได้เปลี่ยนเป็น “สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย” ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ศาลากลาง จังหวัดเชียงราย (ชั้น 1) ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100  โทรศัพท์/โทรสาร 0 5315 0153, 0 5315 0158 www.chiangrai.m-society.go.th email : chiangrai@m-society.go.th