แผนผังองค์กร

 

 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย

adminpic
นางสาวอณิรา  ธินนท์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเขียงราย

 

กลุ่มนโยบายและวิชาการ

กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงราย

PC
นายอัศวิน  จุมปา
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่ม

PW
นางธัชวรรณ  ชัยศาสตร์ศิลป์
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

C
นายธีรเชนทร์  เดชา
นักสังคัมสงเคราะห์ชำนาญการ

kung2
นางสาวจิราพร  สมุทร
นักพัฒนาสังคม

aumpa2
นางสาวอำภารัก  หอคำ
นักพัฒนาการเด็ก

PNAN
นางกิตราภรณ์  ไกลถิ่น
นักพัฒนาสังคม

PKO
นายรัฐพล  บั้งเงิน
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์


นายภูวิศ ช่องแสก
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

biw2

นางสาวอุบลรัตน์  ท้วมอ้น
เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว

PNA
นางรุ่งทิพย์  นันทสาร
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่ม

PP
นางรัตนา  จิตวงพงษ์
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

PL
นางปทิตา  สมุทรารินทร์
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

PPO
นางสาวภัทรปภา  จารุธีรกุล
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

N
นางสาวชนินันท์  อินทร์ต๊ะ
นักพัฒนาสังคม

 

PJ
นายเจริญ  จิตวงพงษ์
นักพัฒนาสังคม

O
นางสาวชัญญาพัทธ์  คนหาญ
นักวิชาการเงินและบัญชี

PA
นางสาวปิยะภา  ช่างนาค
ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 

PSD
นางแสงเดือน  ไพบูลย์
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
หัวหน้าฝ่าย

PLA
นางลาวัลย์  ก้างออนต้า
เจ้าหนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

PSDA
นางกัลยกร  คำเงิน
พนักงานพิมพ์

PM
นางสาวกรรณิกา  พรหมจักร
นักพัฒนาสังคม

D
นายกนกสิน  มิ่งเชื้อ
นิติกร

PJU
นายประจวบ  ปัญญา
พนักงานอำนวยการ

BS
นางสาวสาริศา วัฒนารี
ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

 PKI
นายปฏิคม  ปวนคำ
พนักงานขับรถยนต์

win
นายถวิล  ม้าทอง
พนักงานขับรถยนต์

PLAT
นางจรัสศรี  แสนมหายักษ์
พนักงานทำความสะอาด

PT
นางสาวณัฏฐรยา  ชูโต
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงราย

B
นางสาวธิดารัตน์  ปรีชาทรัพย์สกุล
นักพัฒนาสังคม

SS
นายสืบศักดิ์  อิสสระ
นักพัฒนาสังคม

P
นางสาวอชิญญา  แก้วเขื่อน
นักสังคมสงเคราะห์

G
นางสาวมินตรา  วงค์ชัย
นักวิชาการเงินและบัญชี

ice2
นายปรากร  กุลโล
นิติกร