แผนผังองค์กร

 

 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย


นางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเขียงราย

 

กลุ่มนโยบายและวิชาการ

กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงราย


นายอัศวิน  จุมปา
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่ม


นางธัชวรรณ  ชัยศาสตร์ศิลป์
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ


นายธีรเชนทร์  เดชา
นักสังคัมสงเคราะห์ชำนาญการ

นางสาวสลิลทิพย์ เม็ดดี

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

kung2
นางสาวจิราพร  สมุทร
นักพัฒนาสังคม

aumpa2
นางสาวอำภารัก  หอคำ
นักพัฒนาการเด็ก


นางกิตราภรณ์  ไกลถิ่น
นักพัฒนาสังคม


นางเสงี่ยม ชัยวงศ์
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์


นายภูวิศ ช่องแสก
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นายกิตติศักดิ์ ปิ่นทองวิชัยกุล
เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว

PNA
นางรุ่งทิพย์  นันทสาร
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่ม

PP
นางรัตนา  จิตวงพงษ์
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

PL
นางปทิตา  สมุทรารินทร์
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ


นางสาวภัทรปภา  จารุธีรกุล
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ


นางสาวชนินันท์  อินทร์ต๊ะ
นักพัฒนาสังคม

PJ
นายเจริญ  จิตวงพงษ์
นักพัฒนาสังคม


นางสาวชัญญาพัทธ์  คนหาญ
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวปิยะภา  ช่างนาค
ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 

นางสาวพิมพ์ผกา สมศักดิ์

ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

PSD
นางแสงเดือน  ไพบูลย์
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
หัวหน้าฝ่าย


นางลาวัลย์  ก้างออนต้า
เจ้าหนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสาวกรรณิกา  พรหมจักร
นักพัฒนาสังคม

นิติกร


นายประจวบ  ปัญญา
พนักงานอำนวยการ


นางสาวสาริศา วัฒนารี
ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี


นายถวิล  ม้าทอง
พนักงานขับรถยนต์

นายอาทิตย์ ไชยสลี
พนักงานขับรถยนต์

นางเพชรรัฎ  ธรรมธิพนักงานทำความสะอาด


นางสาวณัฏฐรยา  ชูโต
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงราย


นางสาวธิดารัตน์  ปรีชาทรัพย์สกุล
นักพัฒนาสังคม


นายสืบศักดิ์  อิสสระ
นักพัฒนาสังคม


นางสาวอชิญญา  แก้วเขื่อน
นักสังคมสงเคราะห์


นางสาวมินตรา  วงค์ชัย
นักวิชาการเงินและบัญชี


นายปรากร  กุลโล
นิติกร

นางสาวกิตติยา  พรมศักดิ์

นิติกร

นางสาวปิยะภา  ช่างนาค

นักวิเคราะห์นอโยบายและแผน

นายปฏิคม  ปวนคำ
พนักงานขับรถยนต์