วิสัยทัศน์/ค่านิยม/พันธกิจ/เป้าประสงค์

 

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรหลักประสานภาคี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสังคมสู่ความมั่นคงของมนุษย์”

 

ค่านิยม

พ  =  พัฒนา (Development)

ม  =  มนุษยสัมพันธ์ (Relationship)

จ  =  จิตบริการ (Service mind)

ช  =  ชอบธรรม (Equality)

ร  =  รับผิดชอบ (Responsibility)

 

พันธกิจ

1. บูรณาการ และเสริมสร้างความเป็นเอกภาพในงานภาคสังคม

2. การพัฒนาเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์

3. ประสานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

4. สนับสนุนกลุ่ม องค์กรให้เกิดความเข้มแข็งยั่งยืน

 

เป้าประสงค์

หน่วยงานหลักภาคสังคมระดับจังหวัดในการบูรณาการความร่วมมือ การพัฒนา เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ทุกมิติ