วัตถุประสงค์/เป้าหมาย


วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

1. เพื่อสร้างความร่วมมือ ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีเป้าหมายเดียวกัน

2. เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน

3. เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมสามารถพึ่งตนเองได้

4. เพื่อให้กลุ่ม องค์กรเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคมให้มีความอยู่ดีมีสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน