ประเด็นยุทธศาสตร์


ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การบูรณาการความร่วมมือ ระหว่างองค์กรหน่วยงานเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่เป้าหมายร่วมกัน

กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการแผนงาน โครงการ และกิจกรรมระหว่างหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงฯ เพื่อวางแผน กำหนดเป้าหมายผลสำเร็จร่วมกัน

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการทำงานระหว่างภาคีภาคสังคมทุกระดับในการขับเคลื่อนงานพัฒนาไปในแนวทางเดียวกัน

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการทำงานด้านสังคมร่วมกัน

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนายกระดับมาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดระบบการบริการและการช่วยเหลือทางสังคมได้ตรงกับปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างระบบการติดตามและการเฝ้าระวังภัยทางสังคมในระดับท้องถิ่น

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนากลไกการพัฒนาเพื่อเข้าถึงการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มผู้ประสบปัญหาทางสังคม

กลยุทธ์ที่ 1 การเสริมสร้างกระบวนการทำงานร่วมระหว่างภาคีของหน่วยงาน (อพม., อผส. อพมก.ฯ) ในการเข้าถึงการช่วยเหลือต่อกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาขบวนองค์กรชุมชนในการสร้างระบบการช่วยเหลือและคุ้มครองภัยทางสังคมด้วยตนเอง

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 เสริมสร้างองค์กรเครือข่ายทางสังคมในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัด

กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนองค์กรชุมชนและองค์กรภาคสังคมในการทำงานด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม

กลยุทธ์ที่ 2 ประสานการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน